<BGSOUND SRC="nach.mp3" LOOP="INFINITE">
רבי נחמן מברסלב על המוזיקה ועל הניגון

Rabbi Nachman by Orly

- לקוטי מוהר"ן

- ספר המידות

- שיחות הר"ן

- חיי מוהר"ן

- לקוטי הלכות

- אבי הנחל

- סיפורי מעשיות

- לקוטי עצות

- לקוטי תפילות
- לקוטי עצות

על ידי נגינה דקדושה יכולין לזכות לבחינת נבואה, כי עיקר הדבקות להשם יתברך הוא על-ידי נגינה.

- ספר המידות

כשהצדיקים נתפרסמים בעולם, על ידי זה נתחדשים נגונים בעולם

על ידי נגינה אדם ניכר, אם קיבל עליו עול תורה

על ידי זמר תבוא לידי שמחה והתלהבות

- שיחות הר"ן

טוב להאדם להרגיל את עצמו שיוכל להחיות את עצמו עם איזה נגון, כי נגון הוא דבר גדול וגבוה מאד מאד ויש לו כוח גדול לעורר ולהמשיך את לב האדם להשם יתברך. ואפילו מי שאינו יכול לנגן, אף על פי כן בביתו ובינו לבין עצמו יוכל להחיות את עצמו באיזה נגון כפי שיוכל לזמר אותו, כי מעלת הניגון אין לשער וכבר מבואר בדברי רבנו זכרונו לברכה כמה תורות גבוהות מעניין ניגון.

- לקוטי הלכות

כי כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דוד וכיון שהגיע חצות לילה היה מנגן מאליו ואז דוד קם מהשינה ועסק בתורה.
ניגון זה בחינת הדרת פנים שמשם נמשכין כל הע' פנים של התורה דהיינו טעמי הנגינה שהם הבחינה הגבוה ביותר מכל הד' בחינות טנת"א (טעמים, נקודות, תגים, אותיות).
כי טעמים דהיינו הנגינה, גבוה מן הכל והם בבחינה אור הפנים ושם נעלמים ונסתרים כל הע' פנים של תורה (ועיין בכוונות בענין טנת"א ותבין שטעמים שהם בחינה ניגון נמשכים מבחינה דעת עליון וגבוה מאד שהוא בחינה אור הפנים).
כי באמת בהניגון אין מבינים שום פנים של תורה ואפילו תמונות אותיות אין מבינים שם. ואעפי"כ באמת הוא גבוה מן הכל ושם נעלמים ונשרשים כל הע' פנים של תורה.
וזהו בחינת סיפורי מעשיות של שנים קדמוניות שאעפ"י שאין מבינים בהם דבר. אבל באמת נעלמים בהם כל הע' פנים של תורה וע"כ ע"י הניגון שהוא בחי' סיפורי מעשיות על ידי זה נתעוררין מהשינה בחצות וע"י קימת חצות זוכין לתפילין.
(לקוטי הלכות יורה דעה, הלכות פדיון פטר חמור הלכה ב פרק יא)
return home חזרה לחתחלת העמוד